Описові статистики

Дата публікації:  16 травня 2021 р.

До первинних описових статистик або дескриптивних статистик зазвичай відносять числові характеристики розподілу ознаки, що вимірюється на вибірці. Кожна така характеристика відображає в одному числовому значенні властивість розподілу безлічі результатів вимірювання: з точки зору їх розташування на числовій осі або з точки зору їх мінливості. Основне призначення кожної з первинних описових статистик - заміна безлічі значень ознаки, виміряної на вибірці, одним числом. Компактний опис групи за допомогою описових статистик дозволяє інтерпретувати результати вимірювань, зокрема, шляхом порівняння результатів різних груп.

Описові статистики використовують три основні методи агрегування даних:

 1. Представлення у вигляді таблиці
 2. Графічне зображення
 3. Розрахунок статистичних показників

Розрахунок статистичних показників можна умовно розділити на: міри центральної тенденції, міри розкиду, квантилі і показники форми розподілу.

Міри центральної тенденції

Міра центральної тенденції - це число, що характеризує вибірку за рівнем вираженості ознаки, що вимірюється.

Існує три способи визначення "центральної тенденції", кожному з яких відповідає своя міра:

 • Мода
 • Медіана
 • Вибіркове середнє

Міри розкиду

Міри розкиду (мінливості) застосовуються в психології для чисельного вираження величини міжіндивідуальної варіації ознаки і показують, наскільки добре дані значення представляють дану сукупність.

В якості найбільш використовуваних заходів мінливості слід назвати:

 • Мінімальне
 • Максимальне
 • Розмах
 • Міжквартильний розмах
 • Дисперсія
 • Стандартне відхилення
 • Коефіцієнт варіації

Показники форми розподілу

Більшість розрахунків кореляції вимагають нормальності розподілу результатів. Для того що б визначити "нормальність" існують показати:

 • Асиметрія
 • Ексцес